Voorwaarden

De kleine lettertjes…

Hieronder lees je de algemene voorwaarden. Duidelijk communiceren en elkaar goed inlichten alvorens je een samenwerking aangaat is belangrijk.

Om onduidelijkheden te voorkomen zal ik de algemene voorwaarden altijd meesturen bij de opdrachtbevestiging. Bij ondertekening van de opdrachtbevestiging ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer: De rechtspersoon (de coach) die haar diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

De opdrachtgever*: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

De coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle coaching-werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

*De opdrachtgever kan tevens de coachee zijn

 

Toepasbaarheid van de algemene voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door de opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

De overeenkomst

 1. Alle door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan de opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn inclusief eventuele BTW.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur van de offerte. De aanvaarding kan zowel schriftelijk (digitaal)als telefonisch als mondeling plaatsvinden.
 4. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht
 5. De opdrachtgever zal na aanvaarding van de opdracht een opdrachtbevestiging ontvangen van de opdrachtnemer.

 

De uitvoering

 1. Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij de opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 3. De uitvoering zal binnen de gestelde termijn, tenzij anders overeengekomen, worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. Echter mochten er urgente beweegredenen zijn, om een aanpassing in deze termijn te maken, dan zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier direct over informeren.

 

Privacy en geheimhouding

 1. Gesprekken tussen de opdrachtnemer en de coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. De opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever alle gegevens en kennis van de opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan de opdrachtgever en/of coachee verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten.
 2. De opdrachtgever en/of de coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop de opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Vergoeding

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), maar exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum voor een zakelijke opdrachtgever en binnen 14 dagen na factuurdatum voor een particuliere opdrachtgever. De factuur wordt digitaal verzonden tenzij anders overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan dc opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
 3. Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus etc.

 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien de opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door de opdrachtgever dan wel coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel coachee geleden schade, van welke aard ook, indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. De opdrachtnemer zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de coachee enige schade zou oplopen, is de opdrachtnemer daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 6. Indien de opdrachtgever en/of de coachee een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Annuleringsvoorwaarden

 1. De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door de opdrachtnemer; hetgeen bevestigd is middels de opdrachtbevestiging. Los hiervan kunnen partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, maar dan zal deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door partijen.
 2. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer.
 3. Annulering van een enkel coachgesprek door de coachee dient tenminste 24 uur van tevoren te geschieden. Dit kan zowel digitaal als telefonisch.
 4. Bij annulering binnen 24 uur, zullen de betreffende kosten alsnog worden gefactureerd, mits er geen sprake is van nood.

 

Beëindigen van de overeenkomst.

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door de opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever dan wel de coachee een geschil hebben voortvloeiend uit de door hen afgesproken overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Mocht dit niet lukken kan er mits noodzakelijk een mediator ingeschakeld worden. De kosten voor de mediator zal door beide partijen, ieder voor de helft gedragen worden.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.